(1)
วารสารโรคเอดส์ ผ. วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มกราคม 2564. วารสารโรคเอดส์ 2021, 33, 1-35.