(1)
วารสารโรคเอดส์ ผ. วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2564. วารสารโรคเอดส์ 2021, 33, 36-101.