(1)
วารสารโรคเอดส์ ผ. วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2554 - มกราคม 2555. Thai AIDS Journal 2021, 24, 1-55.