(1)
จันทรธานีวัฒน์ เ. .; ชนะแก้ว ภ. .; อุดม ธ. .; ทาริยะอินทร์ อ. . ประเมินผลโครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการป้องกันและ ดูแลรักษาเอ็ชไอวี ในกลุ่มผู้ต้องขังในทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง. Thai AIDS Journal 2021, 24, 1-8.