(1)
ดาราวุฒิมาประกรณ์ น. .; พึ่งสำราญ ด. .; ฮะวังจู ด. .; ตะเพียนทอง ค. .; จันทร์แย้ม ส. . ความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์เสี่ยงในการใช้ถุงยางอนามัยกับความสนใจใช้ยาต้านไวรัสป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวีในกลุ่มพนักงานบริการหญิง. Thai AIDS Journal 2022, 34, 58-69.