(1)
วารสารโรคเอดส์ ผ. วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 ตั้งแต่เดือน มิถุนายน - กันยายน 2564. Thai AIDS Journal 2021, 33, 102-164.