(1)
ตั้งปฐมวงศ์ ณ. การสื่อสารที่ส่งผลต่อการตีตราผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์: ภาพตัวแทน และความหมายต่อคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ. Thai AIDS Journal 2021, 31, 103-115.