(1)
นามวงศ์ ถ.; คำพัฒน์ ส.; ปรัชญคุปต์ ป. อัตราความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มเยาวชน จังหวัดยโสธร. Thai AIDS Journal 2021, 31, 116-124.