(1)
วารสารโรคเอดส์. วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2565. Thai AIDS Journal 2022, 34, 70-143.