(1)
ลำใย ส.; ปันคำ ท.; วงค์กัญญา ร.; บาริศรี ศ.; พุทธเจริญ โ.; สุภารักษ์ ส.; อุ่นผล เ.; ธรรมชาติ น.; โรจนวิวัฒน์ อ. การพัฒนาขั้นตอนการศึกษาการใช้งานชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเองสำหรับประกอบการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย. Thai AIDS Journal 2023, 35, 69-85.