(1)
สมแวง อ.; พึ่งสำราญ ด.; พันพึ่ง ส.; ดาราวุฒิมาประกรณ์ น.; สกุลทักษิณ พ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้มีความหลากหลายทางเพศ. Thai AIDS Journal 2023, 35, 86-100.