บัวสกุล ป. ., แสงประเสริฐ พ. ., & กิตติเยาวมาลย์ ร. . (2020). ความไวต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อ N. gonorrhoeae ในปี พ.ศ. 2555-2561. วารสารโรคเอดส์, 32(2), 42–53. https://doi.org/10.14456/taj.2020.4