บำรุงศักดิ์ บ. ., ภูมินิยม ศ., & เหลืองประสิทธิ์ ร. . (2020). การพัฒนาและทวนสอบชุดตรวจหาการติดเชื้อ Chlamydia trachomatis ด้วยวิธี in-house real-time PCR ที่คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์. วารสารโรคเอดส์, 32(1), 28–41. https://doi.org/10.14456/taj.2020.3