กลัดพ่วง บ., ยุงไธสง ช. . . . . ., & กมลวัทน์ ผ. . . . (2021). อัตราความชุกการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในโรงพยาบาลขนาดใหญ่จากการตรวจด้วยวิธี Interferon-Gamma Release Assay (IGRA). วารสารโรคเอดส์, 33(1), 21–35. https://doi.org/10.14456/10.14456/taj.2021.3