รัศมี อ. ., & รัตนเลิศนาวี จ. . (2019). การติดเชื้อเอชไอวีในแรงงานข้ามชาติที่เป็นโรคซิฟิลิสและมีพฤติกรรมเสี่ยงด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์: การศึกษาในจังหวัดพังงา. วารสารโรคเอดส์, 31(1), 9–20. https://doi.org/10.14456/taj.2019.2