ภูริศรี ท. (2021). การพัฒนาชุดกิจกรรมการอบรมตามหลักการ GE-TICA เรื่อง โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ. วารสารโรคเอดส์, 33(2), 91–101. https://doi.org/10.14456/taj.2021.8