พฤฒิสืบ ก. (2021). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการขาดนัดการรักษาของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่เข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต. วารสารโรคเอดส์, 33(3), 139–150. https://doi.org/10.14456/taj.2021.12