ดาราวุฒิมาประกรณ์ น. ., พึ่งสำราญ ด. ., ฮะวังจู ด. ., ตะเพียนทอง ค. ., & จันทร์แย้ม ส. . (2022). ความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์เสี่ยงในการใช้ถุงยางอนามัยกับความสนใจใช้ยาต้านไวรัสป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวีในกลุ่มพนักงานบริการหญิง. วารสารโรคเอดส์, 34(1), 58–69. https://doi.org/10.14456/taj.2022.5