อัมพวา ภ. (2019). ความรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรมการป้องกัน การติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย จังหวัดสงขลา. วารสารโรคเอดส์, 31(1), 21–31. https://doi.org/10.14456/taj.2019.3