คูวิวัฒนชัย พ. ., & มอโท ส. . (2021). การเปรียบเทียบผลของการยับยั้งไวรัส ในการรักษาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัส ระหว่างกลุ่มที่เข้าร่วมรักษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเทียบกับ กลุ่มที่ไม่เข้าร่วมของโรงพยาบาลไชยวาน จังหวัดอุดรธานี. วารสารโรคเอดส์, 31(1), 32–39. https://doi.org/10.14456/taj.2019.4