พูลเกษร ส. ., & ธไนศวรรยางกูล ส. (2021). ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่ 10 จังหวัด ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553. วารสารโรคเอดส์, 31(2), 55–69. https://doi.org/10.14456/taj.2019.6