ธารณธนบูลย์ ว. (2021). การประเมินรูปแบบการดูแล รักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ของภาคีเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารโรคเอดส์, 31(2), 70–84. https://doi.org/10.14456/taj.2019.7