ตั้งปฐมวงศ์ ณ. (2021). การสื่อสารที่ส่งผลต่อการตีตราผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์: ภาพตัวแทน และความหมายต่อคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ. วารสารโรคเอดส์, 31(3), 103–115. https://doi.org/10.14456/taj.2019.8