นามวงศ์ ถ., คำพัฒน์ ส., & ปรัชญคุปต์ ป. (2021). อัตราความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มเยาวชน จังหวัดยโสธร. วารสารโรคเอดส์, 31(3), 116–124. https://doi.org/10.14456/taj.2019.9