ผานะวงค์ น. (2021). ผลการใช้โปรแกรมลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาลอากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ปี พ.ศ. 2562. วารสารโรคเอดส์, 31(3), 125–141. https://doi.org/10.14456/taj.2019.10