สองทิศ ร. (2019). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย จังหวัดตรัง. วารสารโรคเอดส์, 31(3), 142–153. https://doi.org/10.14456/taj.2019.11