จิรวัฒนะไพศาล ธ. (2023). ผลของสารสกัด THC จากกัญชาต่อความเจริญอาหาร ภูมิคุ้มกันชนิด CD4 และปริมาณไวรัสเอชไอวี ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์. วารสารโรคเอดส์, 35(1), 52–59. https://doi.org/10.14456/taj.2023.5