ลำใย ส., ปันคำ ท., วงค์กัญญา ร., บาริศรี ศ., พุทธเจริญ โ., สุภารักษ์ ส., อุ่นผล เ., ธรรมชาติ น., & โรจนวิวัฒน์ อ. (2023). การพัฒนาขั้นตอนการศึกษาการใช้งานชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเองสำหรับประกอบการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย. วารสารโรคเอดส์, 35(2), 69–85. https://doi.org/10.14456/taj.2023.7