สมแวง อ., พึ่งสำราญ ด., พันพึ่ง ส., ดาราวุฒิมาประกรณ์ น., & สกุลทักษิณ พ. (2023). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้มีความหลากหลายทางเพศ. วารสารโรคเอดส์, 35(2), 86–100. https://doi.org/10.14456/taj.2023.8