ปฐวีศรีสุธา ป. (2023). การประเมินระบบเฝ้าระวังโรคซิฟิลิสในกลุ่มอายุ 15-24 ปี ในโรงพยาบาลศูนย์ระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2564. วารสารโรคเอดส์, 35(2), 101–112. https://doi.org/10.14456/taj.2023.9