สูฝน ภ. ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมความรอบรู้ดา้ นเอชไอวี เพื่อส่งเสริมพฤติกรรม การอยู่ร่วมกัน โดยไม่รังเกียจในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน. วารสารโรคเอดส์, [S. l.], v. 32, n. 1, p. 1–14, 2020. DOI: 10.14456/taj.2020.1. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiAIDSJournal/article/view/236735. Acesso em: 19 พ.ค. 2024.