บัวสกุล ป. .; แสงประเสริฐ พ. .; กิตติเยาวมาลย์ ร. . ความไวต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อ N. gonorrhoeae ในปี พ.ศ. 2555-2561. วารสารโรคเอดส์, [S. l.], v. 32, n. 2, p. 42–53, 2020. DOI: 10.14456/taj.2020.4. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiAIDSJournal/article/view/241384. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.