บำรุงศักดิ์ บ. .; ภูมินิยม ศ.; เหลืองประสิทธิ์ ร. . การพัฒนาและทวนสอบชุดตรวจหาการติดเชื้อ Chlamydia trachomatis ด้วยวิธี in-house real-time PCR ที่คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์. วารสารโรคเอดส์, [S. l.], v. 32, n. 1, p. 28–41, 2020. DOI: 10.14456/taj.2020.3. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiAIDSJournal/article/view/241531. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.