กลัดพ่วง บ.; ยุงไธสง ช. . . . . .; กมลวัทน์ ผ. . . . อัตราความชุกการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในโรงพยาบาลขนาดใหญ่จากการตรวจด้วยวิธี Interferon-Gamma Release Assay (IGRA). วารสารโรคเอดส์, [S. l.], v. 33, n. 1, p. 21–35, 2021. DOI: 10.14456/10.14456/taj.2021.3. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiAIDSJournal/article/view/248082. Acesso em: 29 พ.ค. 2024.