รัศมี อ. .; รัตนเลิศนาวี จ. . การติดเชื้อเอชไอวีในแรงงานข้ามชาติที่เป็นโรคซิฟิลิสและมีพฤติกรรมเสี่ยงด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์: การศึกษาในจังหวัดพังงา. วารสารโรคเอดส์, [S. l.], v. 31, n. 1, p. 9–20, 2019. DOI: 10.14456/taj.2019.2. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiAIDSJournal/article/view/249911. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.