วารสารโรคเอดส์ ผ. วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มกราคม 2564. วารสารโรคเอดส์, [S. l.], v. 33, n. 1, p. 1–35, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiAIDSJournal/article/view/249946. Acesso em: 19 ส.ค. 2022.