ภูริศรี ท. การพัฒนาชุดกิจกรรมการอบรมตามหลักการ GE-TICA เรื่อง โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ. วารสารโรคเอดส์, [S. l.], v. 33, n. 2, p. 91–101, 2021. DOI: 10.14456/taj.2021.8. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiAIDSJournal/article/view/250523. Acesso em: 29 พ.ค. 2024.