วารสารโรคเอดส์ ผ. วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2564. วารสารโรคเอดส์, [S. l.], v. 33, n. 2, p. 36–101, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiAIDSJournal/article/view/251252. Acesso em: 19 ส.ค. 2022.