พฤฒิสืบ ก. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการขาดนัดการรักษาของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่เข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต. วารสารโรคเอดส์, [S. l.], v. 33, n. 3, p. 139–150, 2021. DOI: 10.14456/taj.2021.12. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiAIDSJournal/article/view/251373. Acesso em: 29 พ.ค. 2024.