พันธ์เพชร ส. การวิเคราะห์ปัจจัยความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการป้องกันและรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563. วารสารโรคเอดส์, [S. l.], v. 34, n. 1, p. 20–34, 2022. DOI: 10.14456/taj.2022.2. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiAIDSJournal/article/view/252003. Acesso em: 6 ก.ค. 2022.