วารสารโรคเอดส์ ผ. วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2554 - มกราคม 2555. วารสารโรคเอดส์, [S. l.], v. 24, n. 1, p. 1–55, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiAIDSJournal/article/view/252293. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.