จันทรธานีวัฒน์ เ. .; ชนะแก้ว ภ. .; อุดม ธ. .; ทาริยะอินทร์ อ. . ประเมินผลโครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการป้องกันและ ดูแลรักษาเอ็ชไอวี ในกลุ่มผู้ต้องขังในทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง. วารสารโรคเอดส์, [S. l.], v. 24, n. 1, p. 1–8, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiAIDSJournal/article/view/252294. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.