ดาราวุฒิมาประกรณ์ น. .; พึ่งสำราญ ด. .; ฮะวังจู ด. .; ตะเพียนทอง ค. .; จันทร์แย้ม ส. . ความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์เสี่ยงในการใช้ถุงยางอนามัยกับความสนใจใช้ยาต้านไวรัสป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวีในกลุ่มพนักงานบริการหญิง. วารสารโรคเอดส์, [S. l.], v. 34, n. 1, p. 58–69, 2022. DOI: 10.14456/taj.2022.5. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiAIDSJournal/article/view/253223. Acesso em: 29 พ.ค. 2024.