วารสารโรคเอดส์ ผ. วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 ตั้งแต่เดือน มิถุนายน - กันยายน 2564. วารสารโรคเอดส์, [S. l.], v. 33, n. 3, p. 102–164, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiAIDSJournal/article/view/253536. Acesso em: 20 พ.ค. 2024.