อัมพวา ภ. ความรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรมการป้องกัน การติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย จังหวัดสงขลา. วารสารโรคเอดส์, [S. l.], v. 31, n. 1, p. 21–31, 2019. DOI: 10.14456/taj.2019.3. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiAIDSJournal/article/view/253672. Acesso em: 19 พ.ค. 2024.