คูวิวัฒนชัย พ. .; มอโท ส. . การเปรียบเทียบผลของการยับยั้งไวรัส ในการรักษาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัส ระหว่างกลุ่มที่เข้าร่วมรักษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเทียบกับ กลุ่มที่ไม่เข้าร่วมของโรงพยาบาลไชยวาน จังหวัดอุดรธานี. วารสารโรคเอดส์, [S. l.], v. 31, n. 1, p. 32–39, 2021. DOI: 10.14456/taj.2019.4. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiAIDSJournal/article/view/253674. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.