พูลเกษร ส. .; ธไนศวรรยางกูล ส. ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่ 10 จังหวัด ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553. วารสารโรคเอดส์, [S. l.], v. 31, n. 2, p. 55–69, 2021. DOI: 10.14456/taj.2019.6. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiAIDSJournal/article/view/253693. Acesso em: 19 พ.ค. 2024.