ธารณธนบูลย์ ว. การประเมินรูปแบบการดูแล รักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ของภาคีเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารโรคเอดส์, [S. l.], v. 31, n. 2, p. 70–84, 2021. DOI: 10.14456/taj.2019.7. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiAIDSJournal/article/view/253694. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.