ตั้งปฐมวงศ์ ณ. การสื่อสารที่ส่งผลต่อการตีตราผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์: ภาพตัวแทน และความหมายต่อคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ. วารสารโรคเอดส์, [S. l.], v. 31, n. 3, p. 103–115, 2021. DOI: 10.14456/taj.2019.8. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiAIDSJournal/article/view/253759. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.