นามวงศ์ ถ.; คำพัฒน์ ส.; ปรัชญคุปต์ ป. อัตราความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มเยาวชน จังหวัดยโสธร. วารสารโรคเอดส์, [S. l.], v. 31, n. 3, p. 116–124, 2021. DOI: 10.14456/taj.2019.9. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiAIDSJournal/article/view/253770. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.